Kvalitetni standardi rada i zapošljavanja

Grad kao poslodavac treba predvoditi u uspostavljanju kvalitetnih standarda rada i zapošljavanja, a umjesto toga gradska poduzeća su širila nestandardne oblike zapošljavanja i agencijskog rada.

Gradska poduzeća su širila nestandardne oblike zapošljavanja i agencijskog rada, a to dugoročno povećava troškove i snižava kvalitetu usluga, stavlja te radnice i radnike u neravnopravan položaj te povećava mogućnost manipulacija. Agencijski rad se koristi i za obavljanje redovitih poslova u kontinuitetu, a ne poslova sezonskog, privremenog ili povremenog karaktera, te se vanjske izvođače angažira za radove koje bi mogle obavljati gradske tvrtke. 


Zapošljavanja su često netransparentna, bez raspisanog natječaja i bez zadovoljavanja uvjeta adekvatne stručne spreme ili radnog iskustva. Podloga za takve štetne prakse nalazi se u izbjegavanju donošenja ili ažuriranja pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u jednostranom donošenju takvih akata ili pak u kršenju njihovih odredbi. U partnerstvu sa sindikatima izradit ćemo sistematizacije radnih mjesta, revidirat ćemo zapošljavanja putem agencija i u konačnici prestati s tom praksom, te optimizirati raspored postojećih radnika. Također, revidirat ćemo ugovore za vanjske usluge, te one poslove za koje postoje kapaciteti unutar poduzeća i ustanova vratiti u okrilje gradskih firmi kako bi se dugoročno povećala kvaliteta pružanja usluga korisnicima i smanjili troškovi.